Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Bartosz Konieczny i Sebastian Małecki zwani w dalszej części Statutu Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym z dn. 15 grudnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy, przy ul. Kilińskiego 6/6 przed notariuszem Mateuszem Robaszyńskim Fundację o nazwie Instytut X, zwaną w dalszej części Statutu Fundacją, która działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dn. 06 kwietnia 1984 (Dz. nr. 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.
§ 2
 1. Fundacja działa pod nazwą Instytut X.
 2. Siedzibą Fundacji jest Oleśnica.
 3. W kontaktach międzynarodowych Fundacja może się posługiwać tłumaczeniami nazwy w wybranych językach.
§ 3
 1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4
 1. Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać okrągłej pieczęci tłoczonej.
§ 5
 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6
 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, minister właściwy do spraw zdrowia.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 7
 1. Celem Fundacji jest wspieranie, upowszechnianie, inicjowanie i wdrażanie działań w następujących obszarach:
  1. Udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w kraju i zagranicą,
  2. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
  3. udzielanie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym oraz rodzinom osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  4. likwidacja dysproporcji i barier społecznych powstałych pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i poważnie, przewlekle chorymi i ich rodzinami a resztą społeczeństwa,
  5. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
  6. poszukiwanie i organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  7. upowszechniania i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury sportowej osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych oraz ich rodzin we wszelkich jego formach i rodzajach.
§ 8
 1. Fundacja realizuje swoje cele w następujących formach:
  1. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych,
  2. udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  3. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą,
  4. organizowanie wyjazdów rekreacyjnych w kraju i zagranicą,
  5. wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa i ich rodzin, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
  6. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  7. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  8. udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z opiekunami,
  9. spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  10. organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych i treningowych w kraju i zagranicą osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z ich rodzinami i opiekunami,
  11. organizowanie programów wsparcia i udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,
  12. udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie praw, obowiązków, procedur i sposobów pozbycia się nadmiernego zadłużenia finansowego osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,
  13. organizowanie programów informacyjnych z zakresu nadmiernego zadłużenia finansowego i pętli zadłużenia,
  14. udzielanie pomocy finansowej w spłacie zadłużenia,
  15. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kształcenia oraz doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie informatyki,
  16. poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i monitoring tej pracy,
  17. budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z celami Fundacji,
  18. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
 2. Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
 3. W zakres działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wchodzi:
  1. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych,
  2. udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  3. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą,
  4. organizowanie wyjazdów rekreacyjnych w kraju i zagranicą,
  5. wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa i ich rodzin, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
  6. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  7. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  8. udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z opiekunami,
  9. spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  10. organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych i treningowych w kraju i zagranicą osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z ich rodzinami i opiekunami,
  11. organizowanie programów wsparcia i udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,
  12. udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie praw, obowiązków, procedur i sposobów pozbycia się nadmiernego zadłużenia finansowego osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,
  13. organizowanie programów informacyjnych z zakresu nadmiernego zadłużenia finansowego i pętli zadłużenia,
  14. udzielanie pomocy finansowej w spłacie zadłużenia,
  15. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kształcenia oraz doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie informatyki,
  16. poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i monitoring tej pracy,
  17. budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z celami Fundacji,
  18. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
 4. W zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego wchodzi:
  1. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych,
  2. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą,
  3. organizowanie wyjazdów rekreacyjnych w kraju i zagranicą,
  4. spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych,
  5. organizowanie programów wsparcia i udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,
  6. udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie praw, obowiązków, procedur i sposobów pozbycia się nadmiernego zadłużenia finansowego osobom zadłużonym, posiadającym wymagalne zobowiązania finansowe i ich rodzin oraz instytucjom,
  7. organizowanie programów informacyjnych z zakresu nadmiernego zadłużenia finansowego i pętli zadłużenia,
  8. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kształcenia oraz doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie informatyki,
  9. poszukiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i monitoring tej pracy,
  10. budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z celami Fundacji,
  11. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Rozdział III. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 9
 1. Dla osiągnięcia celu Fundacji może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję o podjęciu oraz przedmiocie działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 10
 1. Działalności usługowej, prowadzonej na rachunek własny lub w pośrednictwie, w tym także w obrocie z zagranicą, oraz produkcyjno-handlowej, jak również w pośrednictwie w handlu zagranicznym,
 2. Działalności wydawniczej,
 3. Eksploatacji infrastruktury przeznaczonej na kulturę, edukację, wypoczynek, rehabilitację, sport i rekreację.
§ 11
Dochody osiągnięte z działalności, o której mowa w § 9 i § 10 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
§ 12
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne na podstawie Regulaminu ustalonego przez Zarząd Fundacji.
Rozdział IV. Majątek Fundacji
§ 13
 1. Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o:
  1. składniki majątkowe funduszu założycielskiego w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych), określonego w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację,
  2. darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
  3. środki ze zbiórek publicznych,
  4. środki pochodzące z własnej działalności gospodarczej,
  5. dotacje i subwencje oraz konkursy grantowe,
  6. odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
  7. inne przysposobienia majątkowe
  8. przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
 2. Składniki majątkowe określone w ust. 1 mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji.
§ 14
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta zagranicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.
§ 15
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział V. Organy Fundacji
§ 16
 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 17
 1. Pierwszym Prezesem Zarządu z mocy Statutu zostaje jeden z Fundatorów. W razie rezygnacji lub odwołania Prezesa, Fundatorzy powołują na to stanowisko drugiego Fundatora lub osobę trzecią
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 Członków Zarządu w tym Prezesa. Liczbę Członków Zarządu ustalają Fundatorzy, którzy również powołują i odwołują Członków Zarządu.
 3. Fundatorzy mogą odwołać Prezesa Fundacji w każdym czasie w przypadku, gdy osoba ta nie wywiązuje się ze swojej funkcji lub działa na szkodę Fundacji.
§ 18
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu i jego członków należy:
  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do zadań Zarządu i jego członków należy:
  3. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  5. uchwalanie regulaminów,
  6. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,
  7. ustalenia wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, związanych z działalnością statutową Fundacji,
  9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  10. zmiana statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją, oraz likwidacja Fundacji,
  11. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W razie równej liczby głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferę spraw należących do zadań Fundacji.
§ 19
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
§ 20
 1. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i w wysokości określonych w uchwale Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu podpisuje wyznaczony przez Zarząd Fundacji pełnomocnik.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 21
Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. Decyzję w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwałę o zmianie Statutu i likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 22
W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki majątku mają być przekazane innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 24
W przypadku śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.